Stamgroepen

Hummeltjes 0-2 jaar

Op deze groep spelen kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Het spel- en leermateriaal is uitdagend. Wij prikkelen de kinderen, door middel van activiteiten, om zichzelf, op hun eigen tempo, te ontwikkelen. En bereiden ze voor op de peutergroep.

Vaste leidsters op de groep is van belang voor de hechting en het vertrouwen tussen Pedagogisch Medewerker en de baby/dreumes. Wij zorgen er daarom voor dat er tenminste 1 vast gezicht per dag voor uw baby aanwezig is.


De vriendjes 2-4 jaar


Op deze groep spelen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het spel- en leermateriaal is uitdagend. In deze groep wordt ons VVE aanbod verstrekt, door middel van de Uk & Puk methode, en zijn we dagelijks bezig met de voorbereidingen op de basisschool. De seizoenen, weertypes en dagen van de week komen, net zoals de kring, dagelijks aan bod. Vrij spel en buitenspelen vinden wij ook belangrijk. Gedurende de lente- en zomermaanden verplaatsen wij daarom een dagdeel naar buiten. We bieden op deze manier ons vast dagritme aan, maar dan buiten.


De buitenschoolse opvang (BSO)


Dit is onze BSO groep, hier worden kinderen opgevangen van 4 tot 13 jaar. Wij zorgen voor een ruim activiteitenaanbod. Kinderen staan vrij in hun keus om aan te sluiten bij activiteiten, of om zelf iets te doen. Los hiervan vinden wij buitenspelen een belangrijk onderdeel en maken hier dan ook iedere dag een moment voor vrij. Het havenpark en de warande worden hier regelmatig voor gebruikt.

Wat is VVE?

VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Het is een programma dat zich richt op meerdere ontwikkelingsgebieden, om deze extra te ondersteunen. Dit geeft een betere start op de basisschool en kan een positieve impact hebben op de vervolgstudies.

De gemeente bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor ons VVE aanbod, dit gaat meestal via het consultatiebureau. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt wordt hiervoor een VVE verklaring verstrekt. Met deze verklaring kunt u gebruik maken van 4 dagdelen opvang, waarvan 2 gratis.
Maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 – 13:00. (vanaf 2,5 jaar)
Maandag t/m donderdag van 9:00 – 13:00. (vanaf 3 jaar)
Maandag t/m donderdag van 9:00 – 14:00. (vanaf 3,5 jaar)
Bij Kids Village maken wij gebruik van de VVE methode Uk en Puk. Voor vragen kunt u contact opnemen, via mail of telefonisch.

Uk en Puk

Uk & Puk biedt thematische activiteiten in een speelleeromgeving aan, voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Deze activiteiten kunnen worden aangeboden in een grote groep, kleine groep of individueel. De activiteiten zijn gericht op de ontwikkelingsgebieden: spraak en taal, sociaal emotioneel, motorisch, zintuigelijk en de ontluikende rekenontwikkeling.
De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie en bewegen. Gedurende de dag komt dit ruim aan bod. Denk aan verzorgingsmomenten, tijdens het buiten spelen of om de dag te beginnen of af te sluiten. De vaste peuterleidsters zijn hiervoor gecertificeerd.


Ontwikkeling

PUK

Leren

Beweging


Spelletjes

Uitstapjes

Tekenen en
kleuren

Liedjes
zingen

Uitgangspunten

• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kindercentrum, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.
• Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van de activiteiten aansluiten bij het kind.
• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.
• De opzet van het programma Uk & Puk sluit aan bij het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar’ en de ‘Taallijn in het kinderdagverblijf’.


Aanmelden