Geschillencommissie

Voor ouders en medewerkers
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen.
Voor ouders en medewerkers is hieronder inzichtelijk gemaakt wat je als ouder en medewerker kan doen

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie
U kunt een klacht schriftelijk indienen bij de manager c.ouchene@kdvkidsvillage.nl Naar aanleiding van deze mail nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Wij nemen uw klacht serieus.

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang
Reageren wij niet binnen 6 weken op uw klacht of vind u dat wij de klacht niet serieus nemen? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen. Deze dienst is gratis.

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang
Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u hetgeschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure doorlopen.

Geschillencommissie Kinderopvang
Geschillencommissie Kinderopvang (dit is een link)
Zit u in de oudercommissie van Kids Village, dan kunt u klachten ook via bovenstaande link melden.

Geschilartikel Kinderopvang

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Aanmelden