De Vriendjes (2-4 jaar)

Op deze groep spelen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het spel- en leermateriaal is uitdagend en passend voor kinderen in deze leeftijdcategorie. Bij De Vriendjes werken wij met de VVE methode Uk en Puk

Wat is VVE?
VVE is voor- en vroegschoolse educatie. In eerste instantie werd een VVE programma gebruikt voor kinderen met een (taal) achterstand. Er zijn verschillende methodes die je kunt gebruiken om VVE aan te bieden. Deze zijn inmiddels zover gegroeid dat een VVE programma ook gebruikt kan worden voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Voor het stimuleren van deze vaardigheden gebruiken wij het VVE programma Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma waar spelen centraal staat. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Mede door dit totaalprogramma leren wij baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden en vaardigheden verder te ontwikkelen door actief bezig te zijn en lekker te spelen De activiteiten vinden vooral plaats binnen bestaande situaties zoals tijdens de verzorgings- en spelmomenten. De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

Uk en Puk
Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarom is het geschikt voor het werken op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.
Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.
Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Consequent krijgt u aanwijzingen op maat voor elke leeftijdsgroep. En dat maakt Uk & Puk geschikt voor horizontale en verticale groepen.

Uitgangspunten
• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kindercentrum, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.
• Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van de activiteiten aansluiten bij het kind.
• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.
• De opzet van het programma Uk & Puk sluit aan bij het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar’ en de ‘Taallijn in het kinderdagverblijf’.